Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van GJR Containers. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GJR Containers is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Offertes

Alle offertes en aanbiedingen van GJR Containers zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.  De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
Een samengestelde prijsopgave verplicht u niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Uitvoering

De overeenkomst tussen GJR Containers en u wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
GJR Containers zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan dienen wij zich daar aan te houden. Bij overschrijding van een termijn dienen wij u derhalve schriftelijk of telefonisch in gebreke te stellen. GJR Containers dient daarbij een langer termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
GJR Containers heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Tarieven

GJR Containers vraagt u om de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De betaling dient te geschieden in de valuta waarin de tarieven op de factuur zijn uitgedrukt en zonder verrekening, korting of opschorting. Dit is eigenlijk altijd in Euro’s, tenzij anders aangegeven. U als klant kunt alleen binnen de betalingstermijn bezwaar maken tegen een factuur.
Indien u als klant een factuur niet op tijd betaald, dan u van rechtswege in verzuim. U als klant bent dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Levering

De levering zal plaatsvinden binnen het termijn dat is afgesproken met de klant. Dit staat vermeld op de factuur of offerte of dit is telefonisch afgesproken met de klant. GJR Containers laat u onmiddellijk weten als wij hier door omstandigheden van moeten afwijken.
De levering vind plaatst met de afgesproken locatie met de klant. Mocht u als klant dit willen wijzigen, laat dit dan zo snel mogelijk weten, zodat wij dit nog aan kunnen passen en eventueel aan kunnen passen op de factuur als het adres verder is dan opgegeven.
U als klant bent verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld.

Toepaselijkheid

GJR Containers streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en producten en diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. GJR Containers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de algemene voorwaarden voldoen en vernieuwen deze pagina waar nodig.
Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via info@gjrcontainerrepair.nl